RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.  informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Płowieckiej 15 (dalej jako „Stowarzyszenie”).
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Stowarzyszenia można kontaktować się pisemnie na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem inspektor@natak.pl .
 3. Zależnie od procesu, w jakim przetwarzane będą Państwa dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych może być:
  – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  – wypełnianie przez Administratora danych obowiązku prawnego na nim ciążącego, dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne.
  Stowarzyszenie zbiera i przetwarza również szczególne kategorie danych (dane związane ze stanem zdrowia) w związku z realizacją zadań publicznych.
 4. W każdym przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych określony jest cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych i  przetwarzane są dane wyłącznie niezbędne.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa.
 6. Dane są przekazywane jedynie osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia. Dane nie są przekazywane do państw lub organizacji z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. W związku z przetwarzaniem danych przez Stowarzyszenie przysługują prawa do dostępu, uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być warunkiem koniecznym.
 9. W przypadku jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Więcej informacji na temat RODO: https://www.natak.pl/rodo.html

Zakątek