Statut

Statut

Statut
Społecznej Szkoły Podstawowej „Zakątek”
w Poznaniu, ul. Winogrady 144

 

Wszystko ma swój czas
i miejsce
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem
(sparafrazowany fragment z Księgi Koheleta 3.1)

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Nazwa szkoły: Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek”.
2. Siedziba szkoły od września 2012 r.: ul. Winogrady 144, 61-626 Poznań.
3. Osobą prawną prowadzącą szkołę jest Stowarzyszenie Na Tak zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty.
5. Działalność szkoły prowadzona jest na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz.U. 2017 r. poz.59) oraz statutu Stowarzyszenia Na Tak, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
6. Statut Szkoły Podstawowej jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły, tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.

§ 2
Szkoła Podstawowa

1. Jest przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. Zapewnia nauczanie w zakresie szkoły podstawowej w ośmioletnim cyklu kształcenia.
3. Realizuje ustaloną podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów
z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.
4. Realizuje ustalone przez MEN zasady klasyfikowania, promowania uczniów.
5. Wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas, które dają takie same uprawnienia, jak świadectwa szkolne wydawane przez szkoły podstawowe publiczne.
6. Realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.
7. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w szkołach publicznych.
8. Przeprowadza nabór uczniów w oparciu o własne zasady rekrutacyjne.

Rozdział II
Cele i zadania Szkoły
§ 3

1. Celem Szkoły jest:
1.1. umożliwienie zdobycia umiejętności i sprawności zgodnych z podstawą programową,
1.2. optymalne stymulowanie uczniów,
1.3. wpływanie na wszechstronny rozwój i podnoszenie jakości życia uczniów,
1.4. zaspokajanie podstawowych potrzeb uczniów na czas ich pobytu w szkole.
2. Zadania Szkoły.
2.1. Zapewnienie warunków niezbędnych do wielostronnego rozwoju dziecka.
2.2. Organizowanie zajęć w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.
2.3. Kształtowanie zachowań prospołecznych.
2.4. Pogłębianie kontaktu z uczniem i wiedzy o nim.
2.5. Sprawowanie funkcji opiekuńczo - pielęgnacyjnych, zapewnianie uczniom
w możliwy sposób bezpieczeństwa i komfortu.
2.6. Otaczanie każdego dziecka opieką pedagogiczną i rewalidacyjną.
2.7. Opracowywanie i uaktualnianie indywidualnej diagnozy ucznia w zakresie: sfery ruchowej, sensorycznej, procesów poznawczych, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności samoobsługowych, wiedzy oraz możliwości komunikacyjnych.
2.8. Opracowywanie Indywidualnego Programu Edukacyjnego w oparciu o diagnozę funkcjonowania ucznia oraz wiedzę o czynnikach istotnych dla rozwoju.
2.9. Dbanie o kontakt z rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia.
2.10. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny obiektu Szkoły oraz prowadzonych zajęć.

§ 4

Szkoła realizuje zadania określone w art. 3 niniejszego Statutu przez działalność nauczycieli, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, zajęcia rehabilitacyjne, rewalidacyjne, współpracę z rodzicami – opiekunami prawnymi, według zasad:
1. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi w dniach zajęć dydaktycznych
w godzinach określonych Rocznym Planem Pracy,
2. nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w szkole,
3. Szkoła zapewnia opiekę psychologa i fizjoterapeuty uczniom wymagającym takiej opieki ze wzglądów rozwojowych lub losowych,
4. Szkoła wymaga od rodziców bądź opiekunów prawnych współpracy
w zakresie wychowania dziecka – reguluje to kontrakt zawierany z rodzicami – opiekunami prawnymi z początkiem roku szkolnego,
5. Kontakt rodziców bądź opiekunów prawnych ze Szkołą zapewniany jest przez zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne z nauczycielem prowadzącym.

Rozdział III
Organy Szkoły

§ 5

Organami szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły, powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców – jeśli zostanie utworzona.

Dyrektor Szkoły - kompetencje i odpowiedzialność:
1.1. kierowanie bieżącą działalnością Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami
i regulaminami wewnętrznymi, w tym wykonywanie funkcji pracodawcy dla osób zatrudnionych w Szkole,
1.2. reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,
1.3. kierowanie realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego Szkoły,
1.4. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
1.5. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
1.6. kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
1.7. wydawanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
1.8. kierowanie sprawami majątkowymi Szkoły,
1.9. kontrolowanie dokumentacji Szkoły,
1.10. zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy personelowi pomocniczemu Szkoły,
1.11. zaopatrzenie Szkoły w pomoce naukowe i sprzęt szkolny.


§ 7
Rada Pedagogiczna

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele i terapeuci.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
2.1. zatwierdzenie kierunków działania dydaktyczno - wychowawczego Szkoły oraz planu rozwoju Szkoły,
2.2. zatwierdzenie programu edukacyjnego i sposobu jego realizacji,
2.3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
2.4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje:

3.1 organizację pracy szkoły.

Rozdział IV
Organizacja Szkoły
§ 8

1. Organizacja roku szkolnego przyjęta w Szkole opiera się na organizacji przyjętej
w danym roku w szkołach publicznych. Szczegółową organizację roku szkolnego określa Dyrektor Szkoły.
2. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I-VIII.
3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.
4. Podstawową jednostką organizacyjna jest oddział. Praca z uczniem odbywa się
w formie zajęć indywidualnych lub zindywidualizowanych.
5. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-rehabilitacyjną w oparciu o indywidualne programy edukacyjne.
6. Zajęcia edukacyjne trwają od 30min. do 45 min.
7. Ilość uczniów w oddziale: od 2 do 6 uczniów.
8. Dokumentacja przebiegu nauczania i dokumentacja organizacyjna jest tworzona
w oparciu o obowiązujące Prawo Oświatowe.
9. Zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne oraz rehabilitacyjne dokumentowane są
w indywidualnych dziennikach ucznia. Dziennik ten spełnia wymagania dziennika lekcyjnego. Nie prowadzi się dziennika lekcyjnego dla oddziału.
10. W Szkole prowadzi się nauczanie indywidualne.
11. W Szkole organizuje się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
12. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, Szkoła organizuje świetlicę.

§ 9

Wewnątrzszkolny System Oceniania
2.1. Ocena osiągnięć edukacyjnych dokonywana jest semestralnie w formie opisowej.
2.2. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo szkolne lub zaświadczenie.
2.3. Okres nauki może zostać wydłużony zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym.

Rozdział V
Prawa i obowiązki pracowników Szkoły

§ 10

1. W Szkole zatrudniani są nauczyciele, rehabilitanci, pracownicy administracyjni oraz opiekunowie – pomoce terapeutów. Dyrektor może zatrudnić innych specjalistów według indywidualnie ustalonych warunków.

§ 11

2. Prawa i obowiązki pracowników szkoły określają przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Stowarzyszenia, Zasady oraz Uchwały władz podmiotu prowadzącego. Prawa
i obowiązki nauczycieli będą egzekwowane w oparciu o Kodeks Pracy
z uwzględnieniem Karty Nauczyciela (w zakresie określonym w art. 91b ust.2 Karty Nauczyciela).

§ 12

1. Pracownicy Szkoły zobowiązani są do:
1.1. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
1.2. realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego, opiekuńczego oraz rewalidacyjnego w zakresie przydzielonych zadań,
1.3. dbania o rozwój psychofizyczny uczniów, rozwijanie ich umiejętności,
1.4. bezstronnego i sprawiedliwego traktowania i oceniania wszystkich uczniów,
1.5. uczestniczenia w realizowanych przez Szkołę zajęciach pozalekcyjnych,
1.6. wzbogacania własnego warsztatu pracy, doskonalenie swych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie swojej wiedzy merytorycznej,
1.7. udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych dla nauczycieli w Szkole i poza nią,
1.8. prowadzenia prawidłowo dokumentacji,
1.9. przestrzegania kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej.

2. Zakres zadań pracowników Szkoły określa szczegółowo Dyrektor.

3. Prawa pracowników:
2.1. nauczyciele i terapeuci mają prawo do wsparcia w procesie nauczania. Dyrekcja jest zobowiązana do organizowania form wsparcia,
2.2. personel szkoły ma prawo do godnych warunków pracy – w wymiarze materialnym, czasowym oraz interpersonalnym,
2.3. nauczyciele i terapeuci mają prawo do rozwoju zawodowego i osobistego.


Rozdział VI
Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły i skreślenia z listy uczniów
§ 13

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim, niepełnosprawne ruchowo z dodatkowymi deficytami rozwojowymi, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szkoła przyjmuje dzieci od 6 roku życia na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna dziecka.

§ 14
Komisja Rekrutacyjna

1. Dzieci kwalifikuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole, jej przewodniczącym jest Dyrektor, który może poprosić o konsultacje osoby współpracujące ze Szkołą.
3. Komisja Rekrutacyjna zbiera się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
4. Komisja kwalifikuje przede wszystkim te dzieci, które ze względu na wieloraką niesprawność i specjalne potrzeby wymagają pełnej indywidualizacji oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych.
5. Rodzice są zobowiązani do przybycia wraz z dzieckiem na posiedzenie komisji rekrutacyjnej, o terminie której poinformowani zostają z dwutygodniowym wyprzedzeniem przez dyrektora Szkoły.
6. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie właściwej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną.
7. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej muszą być opatrzone w uzasadnienie. Dyrektor jest odpowiedzialny za powiadomienie o nich rodziców kandydatów.
8. Wszystkim rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od posiedzenia Komisji. Odwołanie musi być rozpatrzone w ciągu kolejnych 14 dni.

§ 14

1. Skreślenie z listy uczniów następuje decyzją Dyrektora Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów z powodu uznania przez organ prowadzący, iż rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka nie realizują obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły i innych obowiązujących regulaminów.

§ 15

Wszystkim rodzicom przysługuje prawo do odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia
w terminie 14 dni od podjęcia decyzji.

Rozdział VII
Prawa i obowiązki uczniów

§ 16

Uczniom przysługują prawa i obowiązki wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

§ 17

Uczeń ma prawo do:
1. szacunku i godnego traktowania,
2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i opieki wychowawczej,
3. opieki i troski o ich bezpieczeństwo ze strony otoczenia,
4. warunków i oddziaływań wpływających korzystnie na ich samopoczucie i rozwój,
5. uczestniczenia w życiu społecznym,
6. podmiotowego i życzliwego traktowania,
7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
8. korzystania z poradnictwa i pomocy psychologicznej,
9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
10. indywidualnego programu nauczania w sytuacjach uzasadnionych zdrowotnie,
11. wydłużonego etapu nauczania,
12. zapewnionych warunków bezpieczeństwa i higieny.

§ 18

Obowiązki ucznia:
1. Uczeń ma za zadanie spełniać obowiązek szkolny.

Rozdział VIII
Finansowanie szkoły
§ 15

1. Działalność Szkoły finansowana jest z budżetu Miasta oraz przez różne formy sponsoringu pozyskiwanego przez Szkołę.
2. Za finanse Szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor.
3. Za uczęszczanie do Szkoły nie jest pobierane czesne.
4. Dyrektor Szkoły ma prawo ustalić opłaty dodatkowe za zajęcia wykraczające poza podstawę programową.


ROZDZIAŁ IX.
Postanowienia końcowe

§ 20.

Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą organu prowadzącego.

§ 21.


Statut Szkoły winien być stale dostępny dla wszystkich zainteresowanych
w Sekretariacie Szkoły.

§ 22.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 23.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Zakątek