MOST - Modelowa Opieka Stymulacja Terapia osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością - 2

MOST - Modelowa Opieka Stymulacja Terapia osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością - 2

Okres realizacji projektu: 1.04.2021 – 31.03.2024

MOST - Modelowa Opieka Stymulacja Terapia osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością - 2.

Początek projektu: 1.04.2021

Koniec Projektu: 31.03.2024

Wsparcie PFRON w okresie 1.04.2021 – 30.03.2024: 2 408 687,99

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach celu programowego: Zwiększanie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Projekt MOST - 2  jest kontynuacją działań prowadzonych w latach 2019 – 2021. Zakłada poszerzenie zadań realizowanych w trzech ośrodkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Tak: w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek, w Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy KAMYK.

W ramach projektu MOST udzielane jest systematyczne, wieloprofilowe wsparcie 46 beneficjentom wynikające z potrzeb rozwojowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak.

W ramach projektu jest podtrzymywany i dynamizowany potencjał rozwojowy beneficjentów  poprzez udział w specjalistycznych zajęciach ukierunkowanych na neurostymulację i terapię neuromotoryczną. Wsparcie rozwoju kluczowych obszarów zwiększy samodzielność osób wielorako niepełnosprawnych.

Wykorzystywane są wiodące i innowacyjne metody pracy terapeutycznej. Sposobem osiągnięcia celów projektu jest realizacja Indywidualnych Planów Działań (IPD), które opracowane zostały dla beneficjentów w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i zawierają plan wsparcia dostosowany do możliwości uczestników projektu.

Wsparcie realizowane jest w placówkach stacjonarnych oraz podczas tygodniowych wyjazdów służących generalizacji rozwijanych kompetencji. Wyjazdowe wsparcie zakłada uzupełnienie oddziaływań o specjalistyczną opiekę świadczoną przez wolontariuszy i realizację treningów samodzielności. Ze względu na epidemię część wyjazdów została zastąpiona stacjonarnym wsparciem w okresie wakacji. Działania te stanowią rodzaj opieki wytchnieniowej dla beneficjentów pośrednich, czyli rodzin osób z niepełnosprawnością, co wpisuje się w poszukiwania rozwiązań dla istotnego problemu społecznego, szczególnie wyraźnie dotykającego rodziny osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, a wynikającego z ograniczonego dostępu do opieki wytchnieniowej.

Projekt zakłada cykliczne konsultacje personelu merytorycznego z rodzinami mające na celu podniesienie umiejętności pracy rodziców z beneficjentami.

MOST - Modelowa Opieka Stymulacja Terapia osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością -2 zakłada realizację następujących form wsparcia:

  1. Stymulacja multisensoryczna (zaj. indywidualne i grupowe),
  2. Terapia neuromotoryczna z fizjoterapią (zaj. indywidualne i grupowe),
  3. Dowóz beneficjentów,
  4. Opieka specjalistyczna podczas wsparcia wyjazdowego i w czasie wsparcia wakacyjnego,
  5. Konsultacje podnoszące umiejętności pracy rodziców z beneficjentami projektu.

Efektywną stymulację i terapię osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością poprowadzi wykwalifikowana kadra zatrudniona lub oddelegowana na potrzeby projektu oraz przygotowani i przeszkoleni wolontariusze.

 

 

Zakątek