Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Płowieckiej 15 (dalej jako „Stowarzyszenie).
 • Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Stowarzyszenia można kontaktować się pisemnie na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem inspektor@natak.pl
 • Zależnie od procesu, w jakim przetwarzane będą Państwa dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych może być:
  • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
  • wypełnianie przez Administratora danych obowiązku prawnego na nim ciążącego, dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne.
 • Stowarzyszenie zbiera i przetwarza również szczególne kategorie danych (dane związane ze stanem zdrowia) w związku z realizacją zadań publicznych.
 • W każdym przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych określony jest cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych i  przetwarzane są dane wyłącznie niezbędne.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa.
 • Dane są przekazywane jedynie osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia. Dane nie są przekazywane do państw lub organizacji z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • W związku z przetwarzaniem danych przez Stowarzyszenie przysługują prawa do dostępu, uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych .
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być warunkiem koniecznym.
 • W przypadku jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zakątek