O szkole

O szkole

Szkoła Zakątek powstała po to, aby zapewnić opiekę, terapię i edukację dzieciom i młodzieży z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Nasi podopieczni mają stwierdzoną niepełnosprawność sprzężoną: intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym i współwystępujące niepełnosprawności ruchowe, sensoryczne (niedowidzenie, niedosłuch), choroby układu nerwowego (w tym epilepsję), pokarmowego, krwionośnego, oddechowego.

Indywidualna opieka.

Wiemy, jak dla naszych podopiecznych ważna jest uważna i troskliwa opieka, dlatego pracujemy w systemie jeden na jeden (na każde dziecko przypada jeden opiekun). Za pracę z uczniem jest odpowiedzialny jeden konkretny pedagog i jeden rehabilitant. Kontaktują się oni z rodzicami i monitorują całodzienny pobyt w placówce ucznia, jego samopoczucie i dobrostan. Po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami ucznia spisujemy procedury opisujące szczegółowo sposób karmienia go, dbania o higienę, zaspokajania potrzeb dotyczących odpoczynku. Wiemy, jak dla rodziców ważne są informacje o dziecku, dlatego prowadzimy indywidualne dzienniki.

Indywidualna terapia.

Za rehabilitację każdego ucznia odpowiedzialny jest jeden fizjoterapeuta (prowadzi 4-5 uczniów). Spotyka się z rodzicami, nawiązuje kontakt z uczniem, opracowuje jego diagnozę, wspólnie z rodzicami ustala cele pracy, prowadzi codzienną rehabilitację ucznia, pisze podsumowania, nagrywa filmy z pracy. Nasi fizjoterapeuci to cenieni specjaliści zaangażowani w swoją pracę. Ciągle podnoszą swoje kompetencje poprzez cotygodniowe interwizje oraz superwzje zewnętrzne. Stosują metody: NDT-Bobath, PNF, terapię manualną, DNS, terapię kraniosakralną, osteopatię, techniki powięziowe, WATSU, Kineziotapping, masaż Shantala, Integrację Sensoryczną. Rehabilitanci dostosowują metody oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów.

Za oddziaływania terapeutyczne i edukacyjne ucznia jest odpowiedzialny pedagog specjalny. Razem z rehabilitantem i innymi specjalistami zajmującymi się podopiecznym w szkole tworzą zespół do którego zapraszani są rodzice. Pedagog przeprowadza z rodzicami szczegółową rozmowę dotyczącą dziecka, pozostaje w stałym kontakcie z nimi. Diagnozuje ucznia i opracowuje wspólnie z rodzicami cele pracy. Powstały w ten sposób indywidualny program Opiekuńczo- Terapeutyczno-Edukacyjny odpowiada na potrzeby ucznia i stwarza mu możliwości rozwoju, doświadczania świata, bycia w nim aktywnym i sprawczym. Terapeuci i opiekunowie rozwijają swoją uważność na uczniów (metoda VIT-wideotreningu komunikacji), uczą się porozumiewać z podopiecznymi (AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca), odpowiadają na potrzeby uczniów (koncepcja bazalna Frohlicha). Pedagog układa dla każdego ucznia indywidualny plan zajęć terapeutyczno—edukacyjnych.

Edukacja bazalna.

Pedagodzy w zespołach planują zajęcia podczas których uczniowie mogą współdziałać i poznawać świat. Pracujemy według autorskich programów dostosowanych do potrzeb uczniów. W naszej placówce w ten sposób powstały następujące zajęcia: diady bazalne, diady komunikacyjne, diady muzyczne, poranne kręgi, muzyka, religia, zajęcia polisensoryczne, taniec, teatr bazalny, babskie (women power). Przeprowadzone zostały liczne projekty edukacyjne: Afryka, Ameryka Południowa, Hiszpania, Włochy, Rosja, Polska i inne.

Powstają też większe przedsięwzięcia takie jak Jasełka, You Can Dance które są wystawiane przez naszych uczniów na Scenie Wspólnej dla publiczności (i gromko oklaskiwane).

Współpraca z rodzicami.

Mamy świadomość, że dzięki współpracy z rodzicami praca zespołu szkoły Zakątek przynosi znacznie większe korzyści naszym uczniom. Dlatego od początku staramy się stwarzać atmosferę sprzyjającą współpracy, pytamy o oczekiwania rodziców i uważnie wsłuchujemy się w każdy ich głos. Pomocne jest nam Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR).

Praca zespołowa.

Sprawy dotyczące ucznia są w Zakątku sprawami dotyczącymi całego zespołu – zarówno bezpośrednio zajmujących się nim rehabilitanta i pedagoga, jak i opiekunów, całego zespołu piętrowego, psychologa, dyrekcji. Przekonaliśmy się niejednokrotnie, że „w zespole siła” i wspólne poszukiwania rozwiązań zespołu szkolnego i rodziców przynoszą efekty. Tu również korzystamy z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR).

Informacje organizacyjne.

Zajęcia w Zakątku odbywają się w stałym rytmie, gdyż daje to naszym uczniom bardzo istotne poczucie bezpieczeństwa.
Schemat przebiegu zajęć w ciągu dnia: przyjazd do szkoły -> zajęcia grupowe „poranny krąg" -> śniadanie -> toaleta -> blok zajęć indywidualnych -> zajęcia grupowe -> obiad -> toaleta -> przygotowanie do powrotu do domu.

Obecnie w szkole uczniowie pracują w 3 zespołach po 13 uczniów. Każdy zespół to stałość miejsca (parter, pierwsze piętro lub drugie) i osób – zespół tworzą 4 pedagodzy, 3 rehabilitantów i 3 opiekunów.

Szkoła mieści się na poznańskich Winogradach w dostosowanej willi po remoncie. Dbamy o wyposażenie w potrzebne sprzęty i staramy się z pomocą zespołu o estetyczne otoczenie dla naszych podopiecznych.

Opłaty:

Nie są pobierane opłaty za uczęszczanie dziecka do szkoły.

Dowóz

Zapewniony przez Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty oraz Urzędy Gminne.

Wyżywienie:

Śniadania i obiady dowożone są przez firmę cateringową, opłacane przez rodziców dziecka.

Zakątek